František ŠEDIVÝ

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Článek 1. 

VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

 

Při výkladu obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

 

1.1.            Kupující – osoba, která je spotřebitelem nebo podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu s Prodávající Společností

1.2.            Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3.            Prodávající 1 – společnost GetCash s.r.o. se sídlem Na bojišti 1459/28 IČO: 05851521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 98997 která je Podnikatelem.

1.4.            Podnikatel - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5.            Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávající Společností nebo s ní jinak jedná.

1.6.            VOP – Tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.7.            Zákona o OS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

2.1.            Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající Společnost jako prodávající a na straně druhé je Kupující.

2.2.            Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.

2.3.            Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v Článku 3 těchto VOP, Reklamační řád, přičemž s těmito výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2.4.            Kupující si je vědom, že mu koupí produktů a výrobků, jež jsou v obchodní nabídce Prodávající Společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.5.            Kupující obdrží kopii VOP jako přílohu před potvrzením/ při potvrzení objednávky na e-mailovou adresu prostřednictvím které činí objednávku, přičemž doklad o nabytí vlastnického práva k produktu/věci zakoupené od Prodávající Společnosti obdrží Kupující při převzetí zboží.

Článek 3. 

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 

Prodávající sděluje Kupujícímu, že

3.1.            Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (Prodávající Společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

3.2.            Požaduje úhradu kupní ceny při převzetí plnění Kupujícím od Prodávající Společnosti. V případě, že se jedná o produkt/věc vyšší hodnoty, tj. částky na 5.000,- Kč, je Prodávající Společnost oprávněna požádat Kupujícího o složení přiměřené zálohy,
o požadavku na složení zálohy bude vždy Kupující požádán ještě před potvrzením objednávky;

3.3.           Při objednávce převyšující částku 5.000,- Kč, je kupující povinnen podstoupit ověření platnosti telefonního čísla a emailové adresy s provozovatelem e-shopu. Tento z pravidla na telefonní číslo zavolá v pracovní dnech.

3.4.           Prodávající Společnost neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

3.5.            Kupní ceny produktů/věcí jsou na webu provozovaném Prodávající Společností uváděny zpravidla s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání produktů/věcí se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž o výši takovýchto nákladů je vždy Kupující poučen prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Prodávající Společností a Kupujícím;

3.6.            V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet ode dne převzetí zboží, přičemž takovéto odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen vyhotovit písemně a zaslat na adresu Nuselská 41, Praha 4. 

3.7.            V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

3.8.            V případě, že Spotřebitel chce uplatnit stížnost, může tuto uplatnit přes e-mailovou adresu eshop@topzlatnictvi.eu nebo se obrátit na orgán dohledu /státního dozoru.

Článek 4. 

SMLOUVA

4.1.            Uzavření Smlouvy

4.1.1.      Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávající Společností tím, že učiní objednávku, a to prostřednictvím e-mailu eshop@topzlatnictvi.eu  Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které ve své objednávce uvedl. Kupujícímu ze strany Společnosti jsou před uzavřením kupní smlouvy zaslány veškeré údaje potřebné pro koupi produktu/věci, jakož i VOP a Reklamační řád. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany Kupujícího (Pro vyloučení všech pochybností se za Potvrzení objednávky ze strany Kupujícího považuje den, kdy potvrdil způsob, jakým požaduje výrobek/věc doručit do místa vyzvednutí), nejpozději však v okamžiku, kdy Prodávající Společnost zašle Kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na e-mail, ze kterého byla Kupujícím učiněna objednávka. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající Společnost odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající Společnost neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na e-mail, ze kterého Kupující učinil objednávku.

4.1.2.      Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

4.1.3.      Uzavřená smlouva je Prodávající Společností archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.2.            Dodání předmětu koupě

4.2.1.      Kupní smlouvou se Prodávající Společnost zavazuje, že Kupujícímu odevzdá produkt/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k produktu/věci, a Kupující se zavazuje, že produkt/věc převezme a zaplatí Prodávající Společnosti kupní cenu.

4.2.2.      Prodávající Společnost si vyhrazuje vlastnické právo k produktu/věci,
a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.2.3.      Prodávající Společnost Kupujícímu odevzdá produkt/věc, jakož i doklady, které se  k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s kupní smlouvou.

4.2.4.      Prodávající Společnost splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

4.2.5.      Má-li Prodávající Společnost věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (Podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající Společnost odevzdá Kupujícímu – Spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

4.2.6.      Prodávající Společnost odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Předmět koupě je podrobně popsán na webu provozovaném Prodávající Společností, a to včetně autentických fotografií.

 

4.2.7.      Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající Společnost produkt/věc dle obchodních zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Takto Prodávající produkt/věc zabalí i pro přepravu.

 

4.3.            Přechod nebezpečí škody

4.3.1.      Produkt/věc je vadný/á, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné/ho produktu/věci a vady v dokladech nutných pro užívání produktu/věci.

4.3.2.      Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má produkt/věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.

4.3.3.      Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na produktu/věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.3.4.      Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím produktu/věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující produkt/věc, ač mu s ní Prodávající Společnost umožnil/a nakládat.

4.3.5.      Škoda na produktu/věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na produktu/věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající Společnost škodu způsobila porušením své povinnosti.

4.3.6.      Prodlením strany s převzetím produktu/věci vzniká druhé straně právo produkt/věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání produktu/ věci podmíněno.

 

4.4.            Odpovědnost Prodávající Společnosti

4.4.1.      Prodávající Společnost odpovídá Kupujícímu, že produkt/věc při převzetí nemá vady. Pokud se jedná o produkt/věc použitou nebo věc prodávanou za nižší cenu v důsledku vady, neodpovídá Prodávající Společnost za vady, které věc měla v době uzavření kupní smlouvy. Zejména Prodávající Společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující produkt/věc převzal

 1. má produkt/věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se produkt/věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající Společnost uvádí nebo ke kterému se produkt/věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je produkt/věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. produkt/věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.4.2.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt/věc byl/a vadný/á již při převzetí.

4.4.3.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době jednoho roku od převzetí. Tuto zkrácenou záruční dobu Kupující plně akceptuje zaplacením kupní ceny, to se však netýká

 1. produktu/věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení produktu/věci způsobené jeho/jím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt/věc měl/a při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci

4.4.4.      Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím produktu/věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4.4.5.      Má-li věc vadu, z níž je Prodávající společnost zavázána, a jedná-li se o produkt/ věc prodávaný/ou za nižší cenu nebo o produkt/věc použitý/ou, má Kupující místo práva na výměnu produktu/věci právo na přiměřenou slevu, není-li stanoveno jinak.

4.4.6.      Reklamační podmínky, jakož i odpovědnost za vady je upravena v Reklamačním řádu, který je Přílohou č. 1 VOP a tvoří nedílnou součást VOP.

4.5.            Záruka za jakost

4.5.1.      Zárukou za jakost se Prodávající Společnost zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

4.5.2.      Záruční doba běží od odevzdání produktu/věci Kupujícímu; byl/a-li produkt/věc podle smlouvy odeslán/a, běží od dojití a převzetí produktu/věci Kupujícím.

4.5.3.      Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost

Článek 5. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1.            Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

5.1.1.      Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem je upraveno v bodě 3. 5. a 3. 6. VOP. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí produktu/věci.

5.1.2.      Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávající Společnosti obdržel, a to na své náklady.

5.1.3.      Produkt/věc Spotřebitel vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.1.4.      Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučuje Prodávající Společnost, aby Kupující současně zaslal sdělení, zda kupní cenu požaduje vrátit na bankovní účet, nebo zdali kupní cena bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě poukázky na další nákup u Prodávající Společnosti.

5.1.5.      Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem.

5.1.6.      Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající Společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží předá.

 

5.2.            Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

5.2.1.      Odstoupení od Smlouvy se v ostatních případech řídí Občanským zákoníkem.

 

Článek 6. 

OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ/VĚCÍ A JEJICH CENA

 

6.1.            Všechny ceny uváděné u produktů/věcí nabízené Prodávající Společnosti jsou smluvní. V případě produktů/věcí nabízených prostřednictvím webu Prodávající Společnosti jsou ceny vždy aktuální a platné, vyjádřené v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů/věcí jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel/Kupující pro nabytí vlastnického práva k produktu/věci zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny Prodávající Společností před uzavřením kupní smlouvy, a to v závislosti na druhu přepravy a aktuálních cenách dopravce.

6.2.            Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávající Společností a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná produkt/věc za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby Prodávající Společnosti, resp. jím pověřeného pracovníka. Prodávající Společnost v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

6.3.            Prodávající Společnost si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

6.4.            Objednávky produktů/věci, které si Kupující vybral na webu Prodávající Společnosti lze učinit:

6.4.1.      telefonicky +420777770468

6.4.2.      e-mailem, a to na adrese eshop@topzlatnictvi.eu

6.4.3.      osobně v provozovnách Prodávající Společnosti

6.5.            Objednávky osobně v provozovnách Prodávající Společnosti lze činit kdykoliv v rámci otevírací doby.

Článek 7. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.            Prodávající Společnost akceptuje následující platební podmínky:

7.1.1.      platba v hotovosti,

7.1.2.      platba na dobírku při doručení zboží, přičemž hotovost přebírá od Kupujícího přepravce

7.2.            Produkt/věc, která je předmětem koupě, zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávající Společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu/věci Kupujícím, není-li ve VOP stanoveno jinde jinak.

Článek 8. 

DODACÍ PODMÍNKY

8.1.            Způsoby dodání

8.1.1.      Prodávající Společnost zprostředkovává následující způsoby dodání produktu/věci:

 1. osobní odběr;
 2. zasílání prostřednictvím přepravce Česká poštou, s.p.;
 3. zasílání kurýrem (po Praze);

8.1.2.      Cena za způsoby dodání je vždy sdělena Kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.

8.2.            Ostatní

8.2.1.      Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost zásilky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

8.2.2.      Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@topzlatnictvi.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na adresu eshop@topzlatnictvi.eu nebo poštou na adresu Nuselská 41, Praha 4. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávající Společnosti možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Článek 9. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

9.1.            Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást VOP a příslušnými právními předpisy ČR. Doklad o zakoupení produktu/věci je zároveň Záručním listem.

Článek 10. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.        Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.2.        Případné spory mezi Prodávající Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v daném případě zejména Česká obchodní inspekce. Více informací o daném je uvedeno v § 14 a násl. Zákona o OS.

10.3.        Smlouva je uzavírána v českém jazyce. České znění má při výkladu smlouvy, VOP, Reklamačního řádu, přednost před cizojazyčným překladem.

10.4.        Platnost těchto VOP je ke dni 31.12.2017.

 

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Prodávající je obchodní společnost TOP Z Nusle spol. s.r.o., IČO: 05851521, společnost je zapsána u rejstříkového soudu Prahu, spisová značka C 98997. Adresa provozovny registrované Živnostenským úřadem Praha 4 je místem podnikání provozovatele.
TOP Z Nusle spol. s.r.o., prodejna Top zastavárna, Nuselská 41, 140 00, Praha 4.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Vady zboží
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Práva z vady zboží
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 

 

 

Lhůty
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
 
Ostatní
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (doklad o koupi), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 
Vyřízení reklamace
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v místě podnikání prodávajícího.
Adresa pro zasílání i pro osobní předání zboží k reklamaci:
TOP Z Nusle spol. s.r.o., prodejna Top zastavárna, Nuselská 41, 140 00, Praha 4.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v provozovně.
 
Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. Dubna 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
REKLAMACE A ZÁRUKA, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU platné do 01.04.2015
3.1 Záruka na použité zboží - nákup v obchodě
Při prodeji zboží použitého prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. Na použité zboží se tedy žádná zákonná záruka nevztahuje, pokud ji prodávající sám dobrovolně neposkytne. Prodávající (při prodeji zboží v obchodě § 612 až 627 OZ) odpovídá podle § 616 odst. 1 občanského zákoníku[2] pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení.
Zamítnutí reklamace a možnosti obrany
Kdy může prodávající reklamaci zamítnout?
Prodávající může reklamaci zamítnout v případě, že za vadu zboží neodpovídá. Prodávající za vadu zboží neodpovídá:
a)u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
d) vyplývá-li to z povahy věci,
e) u vady, o které kupující při uzavírání smlouvy věděl,
f) u vady, kterou kupující sám způsobil.